DOŁĄCZ DO NAS:

Regulamin

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto;
Konsument (określany również jako Pacjent) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą poprzez Sklep umowę sprzedaży Produktów niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://bdaesthetic.com;
Sprzedawca – BD Aesthetic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul.Modlińska 335E, 03-151 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przezSąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000391433, NIP 9571057110, nr REGON 221422514;
Produkty – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie, w tym Produkty dla lekarzy;

UWAGA: Z uwagi na specyfikę oferowanych w Sklepie Produktów (wyroby medyczne, kosmetyki) mając na względzie ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Produkty dla lekarzy – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie, które zgodnie z ich przeznaczeniem mogą zostać użyte i stosowane wyłącznie przez lekarzy;

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Modlińska 335E, 03-151 Warszawa
Adres e-mail: biuro@bdaesthetic.com
Telefon: +48 22 290 68 70
strona www: www.bdaesthetic.com

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

Zważywszy, że Produkty dla lekarzy są przeznaczone do stosowania wyłącznie przez lekarzy, sprzedaż takich produktów jest oferowana przez Sprzedawcę wyłącznie tym Kupującym, którzy wskażą Sprzedawcy swoje uprawnienia zawodowe lekarza lub lekarza stomatologa, a Sprzedawca pozytywnie zweryfikuje istnienie wskazanych uprawnień. Proces weryfikacji uprawnień zawodowych Kupującego zostaje zakończony w momencie przesłania przez Sprzedawcę do Kupującego na jego adres mailowy (z którego przesłana została informacja o uprawnieniach zawodowych Kupującego) zwrotnej informacji o potwierdzeniu przez Sprzedawcę uprawnień Kupującego i udostępnieniu mu technicznej możliwości składania zamówień w Sklepie.

Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Produkt, w tym zawierają podatek VAT.

Na całkowitą wartość zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za zamówione Produkty oraz koszty dostawy zamówionych Produktów.

Wybrany do Kupującego Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie, a następnie wybrać sposób dostawy Produktów oraz sposób płatności za zamówienie, a także podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Produktów.

§ 5 PŁATNOŚCI

Kwotę obejmującą wartość złożonego zamówienie należy zapłacić:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonanym nie później niż w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia (uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą stanowiącą wartość zamówienia warunkuje rozpoczęcie przez Sprzedawcę procesu realizacji zamówienia), albo
b) gotówką w momencie dostarczenia zamówionych Produktów (płatność za pobraniem uiszczana kurierowi realizującemu dostawę) i ile taki sposób płatności został przez Kupującego wskazany przy złożeniu zamówienia w Sklepie.

2. Kupujący akceptuje wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję zapłaty kwoty wartości zamówienia przelewem, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Produkty dostarczany jest wyłącznie na terytorium Polski.

Dostawy zamówionych Produktów realizowane są przez firmę kurierską UPS Polska sp. z o.o.

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedawcą Kupujący może odebrać zamówione Produkty bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy w ustalonym ze Sprzedawcą dniu roboczym.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje jednak w przypadku, gdy opakowanie fabrycznie zapięczętowanego Produktu zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Kupującemu, ponieważ z uwagi na charakter Produktów oferowanych w Sklepie (wyroby medyczne, kosmetyki) wymagania ochrony zdrowia oraz względy higieniczne powodują, że otworzenie opakowania czyni dany produkt niezdatnym do użycia przez inne osoby.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru, albo
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży realizuje się poprzez złożenie przez Konsumenta pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy – z wykorzystaniem danych podanych w § 2 Regulaminu – o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno być objęte formą pisemną i przesłane listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy. Termin do odstąpienia od umowy uznaje się za zachowany o ile przesyłka polecona zawierająca oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy. Jednakże Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych przez Konsumenta Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszty zwrotu Produktu ponosi w całości Konsument. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest odesłać wszystkie przesłane mu przez Sprzedawcę Produkty, w tym również Produkty przesłane jako dodatkowy bonus do zrealizowanego zamówienia.

Po dokonaniu przez Kupującego zwrotu Produktów, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.

Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 8 REKLAMACJE

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Produktów niewadliwych.

W przypadku wystąpienia wady Produktu Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres siedziby Sprzedawcy.

Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi nie później niż w terminie 30 dni.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

§ 9 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 10 ZASTRZEŻENIA

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty wartości zamówienia złożonego przez Kupującego.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupującego niebędącego Konsumentem jest wygasa z upływem jednego roku od dnia wydania Produktu Kupującemu.

 

 

WZÓR INFORMACJI O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, po dokonaniu przez Państwa (wyłącznie na Państwa koszt) zwrotu otrzymanych uprzednio od nas Produktów, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………., dnia ……………….
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
NIP:
PESEL:
Adres poczty elektronicznej

BD Aesthetic sp. z o.o.
ul. Modlińska 335E
03-151 Warszawa
KRS nr 0000391433
NIP nr 9571057110
Tel.: +48 22 290 68 70

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, że odstępują od zawartej na odległość (Sklep internetowy BD Aesthetic) umowy sprzedaży zawartej z BD Aesthetic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu ………………………….,
dotyczącej następujących produktów:
……………………………………
Uprzejmie informuję, że dostarczone mi produkty odeślę w dniu ………… na adres siedziby Państwa spółki i poniosę bezpośrednie koszty związane z takim odesłaniem.
Proszę o dokonanie zwrotu wpłaconych przeze mnie kwot na mój rachunek bankowy nr rachunku: ……………………….
Zostałem uprzedzony, że:
zwrot na moją rzecz wpłaconych Państwu kwot nastąpi nie wcześniej niż po dokonaniu na Państwa rzecz zwrotu przesłanych mi produktów albo dostarczenia Państwu dowodu odesłania tych produktów na adres Państwa siedziby,
pozostaję odpowiedzialny tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych produktów.
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko