DOŁĄCZ DO NAS:

Polityka prywatności

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych i teleadresowych i wyrażoną zgodą na ich wykorzystanie w zakresie i celu wskazanym poniżej, stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej, jako RODO, mając na uwadze ochronę Pani/Pana danych osobowych, które zostały nam przez Państwo udostępnione – w zakresie: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, adres miejsca prowadzenia działalności, nr NIP, REGON, PESEL – uprzejmie informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka BD Aesthetic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 335E, KRS nr 0000391433 (dalej, jako „Administrator” lub „Spółka”), tel. 222906870; adres poczty elektronicznej rodo@bdaesthetic.com;

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą przez Spółkę:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu prawidłowego wykonania zawartej z Panią/Panem umowy oraz udokumentowania w przyszłości faktu i prawidłowości wykonania w/w umowy i wystawienia faktury VAT, a także w celu potwierdzania – na Pani/Pana żądanie – złożonych przez Panią/Pana w przyszłości zamówień na dostawy produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Spółki i uzgadniania terminów i warunków dokonania takich dostaw oraz podejmowania czynności mających na celu wykonanie zobowiązań z zawartych z Panią/Panem umów wynikających,
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu informowania Pani/Pana – za Pani/Pana zgodą – o produktach dystrybuowanych przez Spółkę i przesyłania Pani/Panu aktualnej oferty Spółki w zakresie produktów medycyny estetycznej (cel informacyjny);
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lit. f) mając na uwadze prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia , dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń służących Spółce.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy oraz przewidziany przepisami prawa okres przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych, związanych z faktem zawarcia i wykonywania zawartych z Panią/Panem umowy, a w przypadku celu informacyjnego związanego z ofertą Spółki przez okres nie dłuższy niż okres znajdowania sie w ofercie Spółki produktów z zakresu medycyny estetycznej, o ile wcześniej Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie nam cofnięta.
2. Dane osobowe użytkownika Sklepu mogą zostać przekazane wyłącznie w celu prawidłowe i należytego zrealizowania umowy dostawy produktów pozostających w ofercie Spółki, a także zrealizowanie uzasadnionych interesów Spółki związanych z zawartymi umowami sprzedaży produktów, a także w celu bieżącego informowania użytkownika o ofercie Sklepu i produktach. W związku z powyższym dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane współpracującymi ze Spółką

dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu internetowego,
podmiotowi realizującemu dostawę produktów,
podmiotowi obsługującemu płatności,
podmiotowi zapewniającemu wsparcie techniczne,
podmiotowi zapewniającemu system mailingowy,
podmiotowi zapewniającemu usługi marketingowe,
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) wnoszenia o ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych osobowych,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w zakresie i celu, w jakim dane zostały przekazane w celu informacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dodatkowo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu informacyjnym w dowolnym momencie; Wszystkie uprawnienia można zrealizować pisząc na adres poczty elektronicznej Administratora: rodo@bdaesthetic.com lub przesyłając korespondencję pisemną na adres siedziby Spółki;5) wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

SKUTKI ODMOWY PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane te dotyczą w zakresie i celu, w jakim dane zostały przekazane w celu informacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Spółce informowanie Pani/Pana o produktach i promocjach pozostających w bieżącej ofercie Spółki,;
2. W zakresie dotyczącym zawarcia i wykonania już zawartych z Panią/Panem umów dostawy produktów pozostających w ofercie Spółki podanie Pani/Pana danych osobowych i ich przetwarzanie przez Spółkę w związku z takimi umowami jest konieczne z uwagi na zabezpieczenie prawidłowości wykonania takich umów oraz prawną potrzebę udokumentowania prawidłowości wykonania takich umów przez wymagany przepisami prawa okres przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych. Odmowa podania danych osobowych w takim przypadku uniemożliwi Pani/Panu zarejestrowanie się i korzystanie ze Sklepu internetowego i w rezultacie uniemożliwi dokonanie jakichkolwiek zakupów w Sklepie internetowym.
3. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w celu informacyjnym nie będzie już aktualna, proszę o poinformowanie Spółki o takiej okoliczności poprzez przesłanie na adres mailowy rodo@bdaesthetic.com informacji o treści „Brak zgody-RODO” (lub innej treści jednoznacznie informującej o cofnięciu zgody), co pozwoli Spółce wykonać obowiązki prawne z tego wynikające;

PROFILOWANIE

1. W ramach funkcjonowaniu Sklepu internetowego możliwe jest automatyczne dopasowywanie pewnych treści do potrzeb użytkownika, (Profilowanie) wykorzystujące do tego podane przez użytkownika dane osobowe.
2. Użytkownik uprawniony jest w każdej chwili poinformować administratora o braku zgody na profilowanie. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

CIASTECZKA

1. Sklep internetowy BD Aesthetic korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) użytkownika Sklepu,
umożliwiają użytkownikowi m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika.

2. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, użytkownik w każdej chwili może:

usunąć pliki cookies
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

3. W Sklepie internetowym ciasteczka wykorzystywane są w celu:

zapamiętywania informacji o sesji użytkownika
statystycznym
marketingowym
udostępniania funkcji Sklepu

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

BD Aesthetic sp. z o.o.
ul. Modlińska 335E,
03-151 Warszawa
KRS nr 0000391433
tel. 222906870;
biuro@bdaesthetic.com